Regulamin webinaru „Różne pomieszczenia, różne monitory na przykładzie monitorów ADAM Audio”

§1 Definicje

 1. Regulamin – Regulamin webinaru
 2. Organizator – AUDIOSTACJA sp. z o .o. z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Kolejowej 93/95, 05-092 Łomianki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001050299, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 113-25-29-123, reprezentowana przez Piotra Dygasiewicza – Prezesa Zarządu, zwana dalej „Audiostacją” lub „Spółką”,
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, uczestnicząca w webinarze
 4. Webinar – szkolenie zorganizowane przez Organizatora, odbywające się na zewnętrznej platformie internetowej ClickMeeting,
 5. Strona internetowa – strona www.audiostacja.pl Organizatora, na której udostępniane są Uczestnikowi informacje związane z webinarem
 6. Strony – łącznie Organizator i Uczestnik
 7. Umowa – pomiędzy Stronami dotycząca udziału Uczestnika w webinarze, zawierana w momencie rejestracji Uczestnika na webinar. Umowa obejmuje Regulamin, Formularz rejestracyjny, Politykę Prywatności.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rejestracją na webinar oraz akceptuje Regulamin.
 2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na webinar poprzez kliknięcie w link rejestracyjny oraz podanie aktywnego adresu e-mail, imienia i nazwiska. Link do webinaru Uczestnik otrzyma po rejestracji na webinar. Umowa o webinar zawarta jest w momencie przesłania danych osobowych do Organizatora, a rozwiązuje się w momencie zakończenia Webinaru.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Uczestnika swoich danych, co może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w webinarze.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia udziału w webinarze w przypadku wyczerpania liczby miejsc lub gdy Uczestnik nie spełni warunków rejestracji.
 5. Do udziału w webinarze Uczestnik potrzebuje komputera lub smartfona z dostępem do sieci internetowej, poczty e-mail oraz lub najaktualniejszych wersji przeglądarek Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 6. Organizator nie odpowiada za przeszkody techniczne wykluczające Uczestnika z webinarium, takie jak brak dostępu Uczestnika do sieci internetowej czy awaria prądu.

§3 Zakres webinaru

 1. Webinar jest bezpłatny.
 2. Zakres webinaru obejmuje informacje dotyczące prowadzącego, tematyki oraz konkursu.
 3. W trakcie webinaru Uczestnik będzie zaproszony do konkursu przeprowadzanego na stronie: www.audiostacja.pl/zapraszamy-na-webinar
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 5. W trakcie webinaru Uczestnik może zadawać pytania na czacie. Organizator nie gwarantuje udzielenia odpowiedzi na czacie.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do publikowania wypowiedzi na czacie nie łamiąc kultury języka, do nieużywania wyrażeń wulgarnych, obraźliwych i nie naruszających praw osobistych oraz godności osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji webinaru wraz zawartością czatu oraz udostępniania w serwisie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/Audiostacja i/lub na kanale prowadzącego pod adresem: https://www.youtube.com/user/0dBpl
  Uczestnik wyraża zgodę na w/w publikację.

§4 Dane osobowe

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej zwanym „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000), Organizator informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Audiostacja sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908312, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 113-25-29-123, REGON: 140021367, posiadająca adres e-mail do kontaktu: office@audiostacja.pl, zwany dalej: „Administratorem”.
2) dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w prawnie usprawiedliwionym celu – na potrzeby:
a) przeprowadzenia webinaru (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy),
b) komunikacji e-mail dotyczącej webinaru (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Uczestnikami),
c) działań marketingowych i promocyjnych związanych z przeprowadzeniem webinaru (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu dotyczącego webinaru),
d) wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody marketingowej – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO – uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego)
e) wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody marketingowej – przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO – uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego)
3) podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia webinaru,
4) odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty dostarczające infrastrukturę dla obsługi webinaru tj. ClickMeeting sp. z o.o. z/s w Gdańsku,
5) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia webinaru, , a także przez czas konieczny dla obrony przez Administratora przed roszczeniami, tj. przez okres przedawnienia takich roszczeń; po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
6) każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich:
a) sprostowania,
b) poprawiania,
c) ograniczenia przetwarzania,
d) przeniesienia,
e) złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania,
przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w pkt 1 powyżej. Administrator w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek,
7) każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody marketingowej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed udzieleniem tej zgody,
8) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej,
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe zapisanie się na webinar.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie webinaru oraz zmiany Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinaru w dowolnym terminie nie później niż na 2 dni robocze przed terminem webinaru. Niezwłocznie Organizator poinformuje poprzez e-mail zarejestrowanych Uczestników o tym fakcie i poinformuje o nowym terminie.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo wnieść reklamację dotyczącą Webinaru – zarówno listownie jak i mailowo na adres mailowy: office@audiostacja.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona każdorazowo w terminie 30 dni.
  4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  5) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.audiostacja.pl/zapraszamy-na-webinar
Made by OSOM