Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Audiostacja sp. z .o.o sp.k. z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki, NIP: 113-25-29-123, REGON: 140021367, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą, do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Regulamin Konkursu (zwany „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie (zwane dalej „Warunkami”), zasady przeprowadzania Konkursu (zwane dalej „Zasadami”) i nagrody (zwane dalej „Nagrodami”).
 4. Konkurs odbywa się na stronie www.audiostacja.pl oraz na profilu społecznościowym pod adresem: facebook.com/Audiostacja.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
 6. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za przebieg konkursu.
 7. Konkurs trwa w terminie od 26.11.2018 do 17.12.2018.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Cele konkursu

 1. Prezentacja wtyczek marki Softube.
 2. Przybliżenie wiedzy o wtyczkach marki Softube.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może zostać ten, kto łącznie spełnia poniższe warunki:
  – jest osobą fizyczną i konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  – zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  – posiada konto na portalu Facebook,
  – zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu obowiązującego na portalu Facebook,
  – wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres e-mail) dla celów związanych z realizacją Konkursu.
 2. Uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu, gdy:
  – dokona zgłoszenia wobec którego zachodzi realne podejrzenie naruszenia praw autorskich osób trzecich, które może stanowić reklamę produktów, usług lub wizerunku osób trzecich, instytucji, podmiotów komercyjnych, narazi na szwank dobre imię Organizatora i Współorganizatora oraz ich interesy,
  – działania Uczestnika są sprzeczne z Regulaminem konkursowym oraz z regulaminem portalu Facebook, w tym w szczególności dotyczące publikowania niedozwolonych treści oraz wykorzystywania kont utworzonych niezgodnie z polityką prowadzenia kont na Facebooku).

Zasady konkursu

 1. Konkurs polega na podaniu prawidłowych odpowiedzi na łącznie cztery pytania konkursowe. Odpowiedzi można udzielać poprzez stronę www.audiostacja.pl/konkurs-softube lub przez profil www.facebook.com/Audiostacja, zamieszczając odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. Organizator wyłoni jedno najlepsze zgłoszenie, które spełni łącznie poniższe warunki:
  – Uczestnik poda poprawne odpowiedzi na pytania zamknięte,
  – Uczestnik udzieli przekonywującej, rzetelnej, wiarygodnej i interesującej odpowiedzi na pytanie otwarte.
 3. Zwycięzca zostanie wybrany poprzez arbitralną decyzję jury nie później niż dnia 27.12.2018.
 4. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszeń, Zwycięzca może nie zostać wybrany.
 5. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu www.facebook.com/Audiostacja.

Nagroda

 1. Zwycięzca otrzyma kod licencyjny do jednej wybranej przez siebie wtyczki Softube spośród trzech: Tape, Spring Reverb lub Drawmer S73.
 2. O zwycięstwie zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej wysłanej na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub poprzez wiadomość na profilu Facebook.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości o nagrodzie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Kod licencyjny będzie udostępniony najpóźniej w ciągu 21 dni od przesłania przez Zwycięzcę w/w danych.
 5. Nagroda nie posiada ekwiwalentu pieniężnego.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik poprzez zgłoszenie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonej odpowiedzi na pytanie otwarte, która jest przejawem jego własnej indywidualnej wiedzy i jest wolna od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. W razie gdyby oświadczenie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, który dokonał zgłoszenia w przypadku roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną winę i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym szkody.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiany lub usunięcia.
 3. Dane będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek uczestnictwa w Konkursie.
 5. Podanie danych oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na ich przekazanie Organizatorowi celem dopełnienia czynności formalnych i technicznych związanych z przyznaniem Nagrody.
 6. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane od 26.11.2018 do momentu przekazania nagrody Zwycięzcy.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem, zwanej dalej „Reklamacją”. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: info@audiostacja.pl nie później niż do 7 dnia od dnia przyznania nagród.
 2. Uchybienie terminowi lub formie, o której mowa w ust. 1, spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania.
 3. Uczestnik, który zgłosił Reklamację, otrzyma odpowiedź na Reklamację, zwaną dalej „Decyzją Komisji” w formie pisemnej, listem poleconym w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca dla Uczestnika.
 4. Roszczenia z Konkursu przedawniają się w terminie 2 miesięcy od dnia, gdy roszczenie stało się wymagalne.

Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, skrócenia, wydłużenia, zawieszenia lub odwołania Konkursu lub części Konkursu, w tym wstrzymania wydawania lub wycofania Nagród z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o tym.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 5. Regulamin obowiązuje od 26.11.2018 roku i jest dostępny na stronie Organizatora: www.audiostacja.pl

Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Administratorem danych jest Audiostacja sp. z o.o. sp. k. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, sprostowania i usunięcia. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych (lepsze dopasowanie reklam), analitycznych i do wysyłania newslettera. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności.

Made by OSOM