Regulamin konkursu na remiks

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest AUDIOSTACJA P. Dygasiewicz P. Dolewka spółka jawna z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908312, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 1132529123, REGON: 140021367, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs, zwany dalej „Konkursem” polega na zgłoszeniu nagrania (remiksu) na podstawie udostępnionych ścieżek.
 3. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa m.in.: warunki uczestnictwa w Konkursie, zwane dalej „Warunkami”, zasady przeprowadzania Konkursu, zwane dalej „Zasadami” i nagrody zwane dalej „Nagrodami”.
 4. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 5. Konkurs trwa w terminie od dnia 10 lutego 2022 r., godz. 12:00, do dnia 27 marca 2022, godz. 24:00.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, organizowany, wspierany ani sponsorowany czy związany z serwisem Facebook.com. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego treści.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników. Zmiana Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień powyższych jest dokonywana poprzez ogłoszenie nowej treści Regulaminu na stronie www.audiostacja.pl/konkurs-na-remiks oraz na Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.com.

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem jest ten, kto spełni łącznie następujące warunki:
  1) jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  2) prześle zgłoszenie w formie mp3, zgodnie z Zasadami określonymi w § 3 oraz § 5 Regulaminu,
  3) posiada prawa autorskie do przesłanego zgłoszenia w zakresie o którym mowa w § 5 Regulaminu,
  4) poda dane osobowe wskazane w § 4 Regulaminu i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celu wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu.
 2. Uczestnikiem nie może być ten, kto jest pracownikiem Organizatora lub świadczy czynności na jego rzecz na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jest zaangażowany w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, jest członkiem rodziny pracownika Organizatora (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teść).
 3. Uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu, gdy naruszy Regulamin, w szczególności:
  1) podejmie próbę oszustwa,
  2) narazi na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy,
  3) prześle zgłoszenie, które zawiera treści komercyjne lub wobec którego zachodzi realne podejrzenie naruszenia praw autorskich osób trzecich.
 4. Uczestnik wykluczony traci prawo do udziału w Konkursie.

§ 3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na przesłaniu remiksu stworzonego na podstawie udostępnionych ścieżek do coveru utworu The Longest Time autorstwa Billy’ego Joela, wykonanego i zrealizowanego przez fonoplastykon.REVISITED Session, opublikowanego pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=xD3ByNOOO6E, który to utwór ma stanowić dla Uczestnika inspirację do stworzenia remiksu.
 2. Ścieżki do remiksu udostępnione są do pobrania pod adresem: www.audiostacja.pl/konkurs-na-remiks
 3. Remiks nie powinien przekraczać 3 minut. Pracę należy zgrać w całości w formacie mp3 i wielkości do 19 MB, a następnie na adres marketing@audiostacja.pl przesłać przez ogólnie dostępne serwisy umożliwiające przesyłanie multimediów link do pobrania pliku z remiksem.
 4. Przed ogłoszeniem wyników Konkursu remiks nie może być nigdzie publikowany.
 5. Organizator powołuje do jury konkursowego producenta muzycznego Marcina Borsa, który wybierze jedno (1) najlepsze zgłoszenie. Przy ocenie utworu jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: oryginalność, kreatywność i szczególna wrażliwość muzyczna.
 6. Wybór przez jury nagrodzonego zgłoszenia jest ostateczny i wiążący. Wybór nastąpi w ciągu 15 dni roboczych po terminie zakończenia Konkursu. Organizator zastrzega sobie, że termin ten może ulec wydłużeniu o 10 dni roboczych.
 7. Dane nagrodzonego Uczestnika zostaną opublikowane na stronie internetowej www.audiostacja.pl/konkurs-na-remiks oraz na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/Audiostacja, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 8. Uczestnik może przesłać zgłoszenie tylko raz w trakcie trwania Konkursu.
 9. Jeżeli żadne ze zgłoszeń nie będzie spełniało wymogów konkursowych lub ich poziom według oceny jury będzie względnie niski, zwycięzca może nie zostać wyłoniony.

§ 4 Nagroda

 1. Zwycięzca otrzyma Nagrodę, którą jest interfejs audio Universal Audio Apollo Solo o wartości 3333 zł.
 2. Zwycięzca zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia wyboru, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.
 3. Zwycięzca zobowiązuje się do:
  a) dostarczenia Organizatorowi wypełnionego oświadczenia o przyjęciu Nagrody w ciągu 5 dni od dnia otrzymania druku oświadczenia od Organizatora. Odmowa dostarczenia oświadczenia we wskazanym terminie będzie równoznaczna z rezygnacją z nagrody,
  b) dostarczenia Organizatorowi danych niezbędnych do wypełnienia właściwych formularzy podatkowych, w tym w szczególności imienia, nazwiska, nr PESEL, miejsca i daty urodzenia, imion rodziców, adresu zamieszkania, danych właściwego Urzędu Skarbowego.
 4. Zwycięzca otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, zwanej „Dodatkową Nagrodą Pieniężną”. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do potrącenia z wartości otrzymanych Nagród, Dodatkowej Nagrody Pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego.
 5. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, gdy:
  – w zgłoszeniu wykryte zostaną próby fałszerstwa lub innego rodzaju nadużyć,
  – nastąpi naruszenie Regulaminu,
  – nie zostały spełnione warunki z § 2 ust. 3 oraz § 4 ust. 3 Regulaminu.
 6. Utrata prawa do Nagrody spowoduje przyznanie nagrody Uczestnikowi z listy rezerwowej. W razie braku takich Uczestników spełniających warunki uczestnictwa w Konkursie, Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania Nagrody.
 7. Nagroda nie posiada ekwiwalentu pieniężnego i nie może być przekazana na rzecz osób trzecich.
 8. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem kuriera w terminie 7 dni od dnia pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej oraz po weryfikacji dostępności produktów przeznaczonych na Nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  – utrudnienia lub brak możliwości dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy,
  – niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, w szczególności osób za pośrednictwem, których następuje dostarczenie Nagrody,
  – roszczenia z tytułu gwarancji udzielonej przez Producenta Nagrody.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Uczestnik poprzez zgłoszenie remiksu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonej pracy, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz że stworzony przez Uczestnika remiks nie narusza żadnych praw przysługujących osobom trzecich. W razie gdyby powyższe oświadczenia okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, w przypadku roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną winę i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym szkody. Niezależnie od powyższego Uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu, a w razie przyznania Nagrody zobowiązuje się do niezwłocznego jej zwrotu Organizatorowi.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonej pracy w trakcie trwania Konkursu, w zakresie związanym z prowadzeniem Konkursu. Wykorzystany w ten sposób remiks nie oznacza wyboru zgłoszonej propozycji.
 3. Zwycięzca Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi nieodwołalnej zgody na opublikowanie remiksu na stronie internetowej www.audiostacja.pl/konkurs-na-remiks oraz na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/Audiostacja.

§ 6 Dane osobowe

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej zwanym „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000), Organizator informuje, że:
  1) administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Audiostacja P. Dygasiewicz P. Dolewka spółka jawna z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908312, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 113-25-29-123, REGON: 140021367, posiadająca adres e-mail do kontaktu: office@audiostacja.pl, zwany dalej: „Administratorem”.
  2) dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w prawnie usprawiedliwionym celu – na potrzeby:
  – prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców tego Konkursu,
  – doręczenia Nagród uprawnionym zwycięzcom,
  – działań marketingowych i promocyjnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz promocji marki Audiostacja,
  – w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród
  w Konkursie,
  3) Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania uprawnionym Uczestnikom Nagrody. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział
  w Konkursie,
  4) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przez czas niezbędny dla korzystania przez Organizatora z udzielonej przez Uczestnika licencji lub przeniesionych na Organizatora autorskich praw majątkowych, a także przez czas konieczny dla obrony przez Administratorów przed roszczeniami, tj. przez okres przedawnienia takich roszczeń; po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
  5) Administrator w celu prawidłowego doręczenia Nagrody może przekazać niezbędne dane osobowe Uczestnika, tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim,
  6) powierzone przez Uczestnika dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w zakresie w jakim: dążyć będzie do zaoferowania Uczestnikowi produktów i usług najpełniej odpowiadającym ich potrzebom i oczekiwaniom; efektem powyższych działań może być otrzymywanie przez Uczestnika kierowanych bezpośrednio do niego wiadomości tekstowych SMS i wiadomości e-mailowych oraz ofert sprofilowanych na podstawie przekazanych Administratorowi informacji,
  7) każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich:
  a) sprostowania,
  b) poprawiania,
  c) ograniczenia przetwarzania,
  d) przeniesienia,
  e) złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania,
  przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w pkt 1 powyżej. Administrator w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek,
  8) każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem,
  9) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  10) dane osobowe Uczestnika będą przekazywane przez Administratora do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej w celu ogłoszenia wyników Konkursu i/lub publikacji zwycięskich prac, tj. będą przekazywane przez Administratorów do serwisu Facebook,
  11) poza przekazaniem, o którym mowa w pkt 10 dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem, zwanej dalej „Reklamacją”. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż do 14 dnia od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub emailem na adres: info@audiostacja.pl.
 3. Uchybienie terminowi lub formie o której mowa w ust. 1 spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania.
 4. Uczestnik który zgłosił Reklamację otrzyma odpowiedź na reklamację, zwaną „Decyzją Komisji”
  w formie pisemnej, listem poleconym w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca dla Uczestnika co nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń przez Uczestnika na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.audiostacja.pl/regulamin-konkursu-na-remiks oraz na Fanpage’u Organizatora.
 3. Treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, skrócenia, wydłużenia, zawieszenia lub odwołania Konkursu lub części Konkursu z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników poprzez opublikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej www.audiostacja.pl/konkurs.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia trwania Konkursu tj. od dnia 10 lutego 2022 r.
Made by OSOM