§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest AUDIOSTACJA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Kolejowej 93/95, 05-092 Łomianki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001050299, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 113-25-29-123, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs polega na podaniu prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe.
 3. Regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa m.in. warunki uczestnictwa w konkursie, zwane dalej „Warunkami”, zasady przeprowadzania konkursu, zwane dalej „Zasadami” oraz nagrodę za najlepsze zgłoszenie zwaną „Nagrodą”.
 4. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 5. Konkurs trwa w dniu 27 maja 2024 r. od momentu ogłoszenia do godz. 21.00.
 6. Konkurs prowadzony jest na stronie www.audiostacja.pl/konkurs-monitory-t5v-adam-audio
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego treści.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników. Zmiana Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień powyższych jest dokonywana poprzez ogłoszenie nowej treści Regulaminu na stronie www.audiostacja.pl/konkurs-monitory-t5v-adam-audio

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem jest ten, kto spełni łącznie następujące warunki:
  1) jest uczestnikiem webinaru „”Różne pomieszczenia, różne monitory na przykładzie monitorów ADAM Audio””, który odbywa się dnia 27.05.2024 w godz. 18.00-19.30,
  2) jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  3) poda dane osobowe wskazane w § 4 Regulaminu i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celu wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu.
 2. Uczestnikiem nie może być ten, kto jest pracownikiem Organizatora lub świadczy czynności na jego rzecz na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jest zaangażowany w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, jest członkiem rodziny pracownika Organizatora (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teść).
 3. Uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu, gdy naruszy Regulamin, w szczególności:
  – podejmie próbę oszustwa,
  – narazi na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy,
  – prześle zgłoszenie, które zawiera treści komercyjne lub wobec którego zachodzi realne podejrzenie naruszenia praw autorskich osób trzecich,
  – prześle zgłoszenie, które zawiera treści naruszające prawo, w szczególności prawa autorskie, dobre obyczaje, normy moralne.
 4. Uczestnik wykluczony traci prawo do udziału w Konkursie.

§ 3 Zasady konkursu

 1. Konkurs polega na podaniu prawidłowych odpowiedzi na pytania zamknięte oraz jedno pytanie otwarte, opublikowane na stronie www.audiostacja.pl/konkurs-monitory-t5v-adam-audio.
 2. Nadzór nad właściwym przebiegiem Konkursu sprawowany jest przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”.
 3. Organizator wybierze:
  a) pierwsze najlepsze zgłoszenie, którego autor zostanie nagrodzony parą monitorów ADAM Audio T5V.
  b) drugie najlepsze zgłoszenie, którego autor otrzyma 4 godziny konsultacji masteringowych ufundowanych przez Akademię Realizacji Dźwięku (https://ard.edu.pl/).
  c) trzecie, czwarte i piąte w kolejności najlepsze zgłoszenie, spełniające wyżej wymienione warunki, których autorzy zostaną nagrodzeni koszulkami z logo ADAM Audio.
 4. Za najlepsze zgłoszenie zostanie uznane to, które łącznie:
  – zostanie przesłane w dniu 27.05.2024, w godzinach od momentu ogłoszenia konkursu na webinarze do godz. 21.00,
  – będzie zawierać prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte,
  – będzie zawierać merytoryczną odpowiedź na pytanie otwarte, w której zawartych będzie jak najwięcej różnic konstrukcyjnych, technicznych i funkcjonalnych pomiędzy monitorami Adam z serii T oraz z serii A.
 5. Wybór przez Komisję nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczny i wiążący.
 6. Uczestnik może przesłać zgłoszenie tylko raz w trakcie trwania Konkursu.
 7. Wybór Utworu nastąpi do 5 dni roboczych po terminie zakończenia Konkursu.
 8. Dane nagrodzonych Uczestników (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej www.audiostacja.pl/konkurs-monitory-t5v-adam-audio oraz na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/Audiostacja.
 9. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszeń przez Komisję, tj. gdy żadne ze zgłoszeń nie będzie spełniało wymogów konkursowych, zwycięzca może nie zostać wyłoniony.

§ 4 Nagrody

 1. Za zajęcie pierwszego miejsca laureat otrzyma Nagrodę, którą jest para monitorów ADAM Audio T5V o wartości 1798,00 zł brutto. Za zajęcie drugiego miejsca laureat otrzyma możliwość skorzystania z konsultacji masteringowej Master Class trwającej 4 godziny, ufundowanej przez Akademię Realizacji Dźwięku (https://ard.edu.pl/). Za zajęcie trzeciego, czwartego i piątego miejsca laureaci otrzymają koszulki z logo ADAM Audio.
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia wyboru, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.
 3. Zwycięzca zobowiązuje się do:
  – dostarczenia Organizatorowi wypełnionego oświadczenia o przyjęciu Nagrody w ciągu 5 dni od dnia otrzymania druku oświadczenia od Organizatora. Odmowa dostarczenia oświadczenia we wskazanym terminie będzie równoznaczna z rezygnacją z nagrody,
  – dostarczenia Organizatorowi danych niezbędnych do wypełnienia właściwych formularzy podatkowych, w tym w szczególności imienia, nazwiska, nr PESEL, miejsca i daty urodzenia, imion rodziców, adresu zamieszkania, danych właściwego Urzędu Skarbowego.
 4. Zwycięzca otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, zwanej „Dodatkową Nagrodą Pieniężną”. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do potrącenia
  z wartości otrzymanych Nagród, Dodatkowej Nagrody Pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego.
 5. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, gdy w zgłoszeniu wykryte zostaną próby fałszerstwa lub innego rodzaju nadużyć, a także nastąpi naruszenie Regulaminu.
 6. Utrata prawa do Nagrody spowoduje przyznanie nagrody Uczestnikowi z listy rezerwowej. W razie braku takich Uczestników spełniających warunki uczestnictwa w Konkursie, Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania Nagrody.
 7. Nagroda nie posiada ekwiwalentu pieniężnego i nie może być przekazana na rzecz osób trzecich.
 8. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem kuriera w terminie 7 dni od dnia pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej oraz po weryfikacji dostępności produktu przeznaczonego na Nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  – utrudnienia lub brak możliwości dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy,
  – niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, w szczególności osób za pośrednictwem, których następuje dostarczenie Nagrody,
  – roszczenia z tytułu gwarancji udzielonej przez Producenta Nagrody.

§ 5 Dane osobowe

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej zwanym „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000), Organizator informuje, że:
  1) administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Audiostacja sp. z .o.o sp.k. z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743191, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 113-25-29-123, REGON: 140021367, posiadająca adres e-mail do kontaktu: office@audiostacja.pl, zwany dalej: „Administratorem”.
  2) dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w prawnie usprawiedliwionym celu – na potrzeby:
  a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy tego Konkursu,
  b) doręczenia Nagrody uprawnionemu zwycięzcy,
  c) działań marketingowych i promocyjnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz promocji marki Audiostacja,
  d) w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagrody w Konkursie,
  3) podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania uprawnionemu Uczestnikowi Nagrody. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie,
  4) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przez czas konieczny dla obrony przez Administratorów przed roszczeniami, tj. przez okres przedawnienia takich roszczeń; po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
  5) Administrator w celu prawidłowego doręczenia Nagrody może przekazać niezbędne dane osobowe Uczestnika, tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim,
  6) powierzone przez Uczestnika dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w zakresie w jakim: dążyć będzie do zaoferowania Uczestnikowi produktów i usług najpełniej odpowiadającym ich potrzebom i oczekiwaniom; efektem powyższych działań może być otrzymywanie przez Uczestnika kierowanych bezpośrednio do niego wiadomości tekstowych SMS i wiadomości e-mailowych oraz ofert sprofilowanych na podstawie przekazanych Administratorowi informacji,
  7) każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich:
  a) sprostowania,
  b) poprawiania,
  c) ograniczenia przetwarzania,
  d) przeniesienia,
  e) złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania,
  przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w pkt 1 powyżej. Administrator w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek,
  8) każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem,
  9) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  10) dane osobowe Uczestnika będą przekazywane przez Administratora do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej w celu ogłoszenia wyników Konkursu i/lub publikacji zwycięskich prac, tj. będą przekazywane przez Administratorów do serwisu Facebook,
  11) poza przekazaniem, o którym mowa w pkt 10 dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej.
 2. Przystępując do Konkursu i przesyłając zgłoszenie, o którym mowa w § 3 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem, zwanej dalej „Reklamacją”. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż do 14 dnia od dnia ogłoszenia wyników.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub e-mailem na adres: office@audiostacja.pl.
 3. Uchybienie terminowi lub formie o której mowa w ust. 1 spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania.
 4. Uczestnik który zgłosił Reklamację otrzyma odpowiedź na reklamację, zwaną „Decyzją Komisji” w formie pisemnej, listem poleconym w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca dla Uczestnika co nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń przez Uczestnika na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.audiostacja.pl/konkurs-monitory-t5v-adam-audio
 3. Treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, skrócenia, wydłużenia, zawieszenia lub odwołania Konkursu lub części Konkursu z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników poprzez opublikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej www.audiostacja.pl/konkurs.
 5. Regulamin obowiązuje przez okres trwania konkursu odbywającego się w dniu 27.05.2024.
Made by OSOM