Regulamin Konkursu na najlepszą propozycję hasła reklamowego dla marki Audiostacja

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Audiostacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą
w Łomiankach, ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743191, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 113-25-29-123, REGON: 140021367, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs, zwany dalej „Konkursem” polega na zgłoszeniu najlepszej propozycji hasła reklamowego dla marki Audiostacja.

3. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa m.in.: warunki uczestnictwa w Konkursie, zwane dalej „Warunkami”, zasady przeprowadzania Konkursu, zwane dalej „Zasadami”, nagrody za najlepsze propozycje haseł reklamowych dla marki Audiostacja, zwane dalej „Nagrodami”.

4. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

5. Konkurs trwa w trakcie prowadzenia przez Organizatora sprzedaży promocyjnej tj. w terminie od dnia 4 listopada 2019 r. godz. 00:01 – do dnia 29 lutego 2020 r. godz. 23:59, zwanym dalej „Okresem Sprzedaży Promocyjnej”.

6. Konkurs prowadzony jest na stronie www.audiostacja.pl/konkurs15lat, w serwisie Facebook oraz
w sklepach na terytorium RP, posiadających w stałej sprzedaży wytypowane przez Organizatora Produkty zwany „Produktami”. Lista produktów objętych Sprzedażą Promocyjną jest dostępna na stronie www.audiostacja.pl/produkty.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, organizowany, wspierany ani sponsorowany czy związany z serwisem Facebook.com. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego treści.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników. Zmiana Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień powyższych jest dokonywana poprzez ogłoszenie nowej treści Regulaminu na stronie www.audiostacja.pl/konkurs15lat.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem jest ten, kto spełni łącznie następujące warunki:
1) jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP,
2) w sklepie lub sklepach współpracujących z Organizatorem wybranych przez Uczestnika ze strony: www.audiostacja.pl/sklepy dokona zakupu Produktu albo Produktów biorących udział
w Sprzedaży Promocyjnej o łącznej wartości co najmniej 515,00 zł brutto,
3) w Okresie Sprzedaży Promocyjnej zgłosi hasło reklamowe, zgodnie z Zasadami określonymi w § 3 Regulaminu,
4) poda dane osobowe wskazane w § 4 Regulaminu i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celu wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu,
5) dokona rejestracji na stronie internetowej: www.audiostacja.pl/konkurs15lat.

2. Uczestnikiem nie może być ten, kto jest pracownikiem Organizatora lub świadczy czynności na jego rzecz na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jest zaangażowany w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, jest członkiem rodziny pracownika Organizatora (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teść).

3. Uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu, gdy naruszy Regulamin, w szczególności:
1) podejmie próbę oszustwa, w szczególności fałszerstwa kodów kreskowych, numerów seryjnych, dokumentu potwierdzającego kupno Produktu lub Produktów;
2) narazi na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy;
3) zgłosi hasło, które zawiera treści komercyjne lub wobec którego zachodzi realne podejrzenie naruszenia praw autorskich osób trzecich;
4) zgłosi hasło, które zawiera treści naruszające prawo, w szczególności prawa autorskie, dobre obyczaje, normy moralne.

4. Uczestnik wykluczony traci prawo do udziału w Konkursie.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na zgłoszeniu hasła reklamowego dla marki Audiostacja, zwanego dalej „Hasłem” za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.audiostacja.pl/konkurs15lat. Hasło może mieć formę tekstową przesłaną przez formularz lub formę audio, wizualną lub audio-wizualną, przesłaną na adres: marketing@audiostacja.pl w postaci linków lub przez ogólnie dostępne serwisy umożliwiające przesyłanie multimediów.

2. Nadzór nad właściwym przebiegiem Konkursu sprawowany jest przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”.

3. Organizator wybierze 3 najlepsze Hasła. Za najlepsze Hasła zostaną uznane te, które w subiektywnej ocenie Komisji najtrafniej określą profil działalności marki Audiostacja i nawiążą do takich wartości jak pasja, otwartość, ambicja czy dynamika. Wybór Haseł zależy od preferencji Komisji wybranej przez Organizatora. Przy ocenie Haseł Komisja kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości, pomysłowości i oryginalności, jak również zgodność z tematem Konkursu. Z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie liczbę członków Komisji obecnych na posiedzeniu oraz informację o nagrodzonych Hasłach. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

4. Wybór przez Komisję nagrodzonych Haseł jest ostateczny i wiążący.

5. Spełnienie warunków z § 2 ust. 1 Regulaminu umożliwia jednokrotne zgłoszenie Hasła. Dopuszczalne jest ponowne zgłoszenie nowego Hasła w przypadku kolejnego spełnienia warunków z § 2 ust. 1 Regulaminu.

6. Wybór Haseł nastąpi do 5 dni roboczych po terminie zakończenia Konkursu.

7. Dane autorów nagrodzonych Haseł zostaną opublikowane na stronie internetowej www.audiostacja.pl/konkurs15lat oraz na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/Audiostacja.

8. W przypadku negatywnej weryfikacji haseł przez Komisję, zwycięskie hasła mogą nie zostać wybrane.

§ 4 Nagrody

1. Zwycięzcy otrzymują Nagrody, które będą stanowić produkty wybrane przez Zwycięzców ze strony internetowej www.audiostacja.pl do wartości:
– za zajęcie 1. miejsca Zwycięzca otrzyma nagrodę do wartości 15.151,00 zł brutto,
– za zajęcie 2. miejsca Zwycięzca otrzyma nagrodę do wartości 5.151,00 zł brutto,
– za zajęcie 3. miejsca Zwycięzca otrzyma nagrodę do wartości 1.515,00 zł brutto.

2. Zwycięzcy, których Hasła zostaną wybrane, zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia wyboru, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Zwycięzców dostarczenia w terminie 7 dni listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem adresu e-mail: info@audiostacja.pl:
– dokumentu potwierdzającego kupno Produktu lub Produktów (paragon, faktura),
– kodów kreskowych urządzenia, którego dane widnieją na dowodzie potwierdzającym kupno,
– numeru seryjnego kupionego urządzenia.

4. Zwycięzcy zobowiązują się do:
– dostarczenia Organizatorowi wypełnionego oświadczenia o przyjęciu Nagrody w ciągu 5 dni od dnia otrzymania druku oświadczenia od Organizatora. Odmowa dostarczenia oświadczenia we wskazanym terminie będzie równoznaczna z rezygnacją z nagrody,
– dostarczenia Organizatorowi wypełnionego oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do Hasła, zgodnie z § 5 Regulaminu,
– dostarczenia Organizatorowi danych niezbędnych do wypełnienia właściwych formularzy podatkowych, w tym w szczególności imienia, nazwiska, nr PESEL, miejsca i daty urodzenia, imion rodziców, adresu zamieszkania, danych właściwego Urzędu Skarbowego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania Zwycięzcy innych produktów jako nagrodę, niż te wybrane przez Zwycięzcę, jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora, zostaną wycofane ze sprzedaży lub czasowo niedostępne.

6. Zwycięzcy otrzymują również nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, zwanej „Dodatkową Nagrodą Pieniężną”. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do potrącenia
z wartości otrzymanych Nagród, Dodatkowej Nagrody Pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego.

7. Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody, gdy:
– w zgłoszeniu wykryte zostaną próby fałszerstwa lub innego rodzaju nadużyć, a także nastąpi naruszenie Regulaminu,
– nie zostały spełnione warunki z § 4 ust. 3 Regulaminu,
– nie zostały spełnione warunki z § 4 ust. 4 Regulaminu,
– nie zostały spełnione warunki z § 5 ust. 3 Regulaminu.

8. Utrata prawa do Nagrody spowoduje przyznanie nagrody Uczestnikom z listy rezerwowej. W razie braku takich Uczestników spełniających warunki uczestnictwa w Konkursie, Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania Nagrody.

9. Nagrody nie posiadają ekwiwalentu pieniężnego i nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich.

10. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera w terminie 7 dni od dnia pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 4. oraz po weryfikacji dostępności produktów przeznaczonych na Nagrody.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
– utrudnienia lub brak możliwości dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy,
– niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, w szczególności osób za pośrednictwem, których następuje dostarczenie Nagrody,
– roszczenia z tytułu gwarancji udzielonej przez Producenta na Nagrody.

§ 5 Prawa autorskie

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie propozycji Hasła oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonej propozycji Hasła, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. W razie gdyby oświadczenie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik który zgłosił Hasło w przypadku roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną winę i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym szkody. Niezależnie od powyższego Uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu, a w razie przyznania Nagrody zobowiązuje się do niezwłocznego jej zwrotu Organizatorowi.

2. W przypadku, jeżeli w zgłoszeniu propozycji Hasła utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w propozycji Hasła, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby w ramach propozycji Hasła w czasie nieograniczonym poprzez:
– rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych, w szczególności na stronie www Organizatora oraz profilu na portalu Facebook;
– wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, a w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.

3. Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.

4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonej propozycji Hasła w trakcie trwania Konkursu, w zakresie związanym z prowadzeniem Konkursu. Wykorzystana w ten sposób propozycja Hasła nie oznacza wyboru zgłoszonej propozycji.

5. Zwycięzca Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. opublikowania danych autorów nagrodzonych Haseł na stronie internetowej www.audiostacja.pl/konkurs15lat oraz na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/Audiostacja, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Hasła bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji wraz z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na poniżej wymienionych polach eksploatacji, do dnia złożenia pisemnego oświadczenia w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 6 – 8 poniżej.

6. Zwycięzcy Haseł zobowiązują się do podpisania oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do Hasła. Oświadczenie musi być podpisane przed wydaniem Nagrody. Nie podpisanie oświadczenia spowoduje utratę prawa do Nagrody.

7. Zwycięzcy Haseł zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Haseł od chwili podpisania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6.

8. Zwycięzcy Haseł przenoszą na Organizatora nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do Haseł wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili podpisania oświadczenia polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. w szczególności:
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu haseł – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy haseł, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których hasło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem egzemplarzy projektu,
– w zakresie rozpowszechniania hasła w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie hasła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
– nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
– wykorzystanie dla celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji działalności Organizatora.

§ 6 Dane osobowe

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej zwanym „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000), Organizator informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Audiostacja sp. z .o.o sp.k. z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743191, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 113-25-29-123, REGON: 140021367, posiadająca adres e-mail do kontaktu: office@audiostacja.pl, zwany dalej: „Administratorem”.

2) dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w prawnie usprawiedliwionym celu – na potrzeby:
a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców tego Konkursu,
b) doręczenia Nagród uprawnionym zwycięzcom,
c) działań marketingowych i promocyjnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz promocji marki Audiostacja,
d) w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród
w Konkursie,

3) podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania uprawnionym Uczestnikom Nagrody. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie,

4) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przez czas niezbędny dla korzystania przez Organizatora z udzielonej przez Uczestnika licencji lub przeniesionych na Organizatora autorskich praw majątkowych, a także przez czas konieczny dla obrony przez Administratorów przed roszczeniami, tj. przez okres przedawnienia takich roszczeń; po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

5) Administrator w celu prawidłowego doręczenia Nagrody może przekazać niezbędne dane osobowe Uczestnika, tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim,

6) powierzone przez Uczestnika dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w zakresie w jakim: dążyć będzie do zaoferowania Uczestnikowi produktów i usług najpełniej odpowiadającym ich potrzebom i oczekiwaniom; efektem powyższych działań może być otrzymywanie przez Uczestnika kierowanych bezpośrednio do niego wiadomości tekstowych SMS i wiadomości e-mailowych oraz ofert sprofilowanych na podstawie przekazanych Administratorowi informacji,

7) każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich:
a) sprostowania,
b) poprawiania,
c) ograniczenia przetwarzania,
d) przeniesienia,
e) złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania,
przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w pkt 1 powyżej. Administrator w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek,

8) każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem,

9) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) dane osobowe Uczestnika będą przekazywane przez Administratora do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej w celu ogłoszenia wyników Konkursu i/lub publikacji zwycięskich prac, tj. będą przekazywane przez Administratorów do serwisu Facebook,

11) poza przekazaniem, o którym mowa w pkt 10 dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej.

2. Przystępując do Konkursu i przesyłając propozycję Hasła, o którym mowa w § 3 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem, zwanej dalej „Reklamacją”. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż do 14 dnia od dnia ogłoszenia o nagrodzonych Hasłach.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub emailem na adres: office@audiostacja.pl.

3. Uchybienie terminowi lub formie o której mowa w ust. 1 spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania.

4. Uczestnik który zgłosił Reklamację otrzyma odpowiedź na reklamację, zwaną „Decyzją Komisji”
w formie pisemnej, listem poleconym w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca dla Uczestnika.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.audiostacja.pl/konkurs15lat.

3. Treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, skrócenia, wydłużenia, zawieszenia lub odwołania Konkursu lub części Konkursu z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników poprzez opublikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej www.audiostacja.pl/konkurs.

5. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia trwania Konkursu tj. od dnia 4 listopada 2019 r.

Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Administratorem danych jest Audiostacja sp. z o.o. sp. k. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, sprostowania i usunięcia. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych (lepsze dopasowanie reklam), analitycznych i do wysyłania newslettera. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności.

Made by OSOM