§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) w serwisie TikTok jest AUDIOSTACJA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908312, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 1132529123, REGON: 140021367, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa m.in.: warunki uczestnictwa w Konkursie, zwane dalej „Warunkami”, zasady przeprowadzania Konkursu, zwane dalej „Zasadami” i nagrody zwane dalej „Nagrodami”.
 3. Organizator jest również fundatorem Nagród w Konkursie.
 4. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, administrowany, wspierany ani sponsorowany czy związany z serwisem TikTok.com. TikTok nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego treści.
 7. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu „audiostacjanatikotku” w serwisie społecznościowym TikTok prowadzonym pod adresem: https://www.tiktok.com/@audiostacjanatiktoku
 8. Informacje o konkursie zostaną zamieszczone na profilu Organizatora w serwisie TikTok, pod adresem: Audiostacja (@audiostacjanatiktoku) | TikTok
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników. Zmiana Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień powyższych jest dokonywana poprzez ogłoszenie nowej treści Regulaminu na stronie www.audiostacja.pl/konkurs-jestemonair

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1.  Uczestnikiem jest ten, kto spełni łącznie następujące warunki („Uczestnik”):
  1) jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  2) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
  3) posiada osobiste publiczne konto profil w serwisie TikTok, zgodne z regulaminem portalu TikTok,
  4) posiada prawa autorskie do przesłanego zgłoszenia w zakresie, o którym mowa w § 5 Regulaminu,
  5) poda dane osobowe wskazane w § 4 Regulaminu i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celu wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu.
 2. Uczestnikiem nie może być ten, kto jest pracownikiem Organizatora lub świadczy czynności na jego rzecz na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jest zaangażowany w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, jest członkiem rodziny pracownika Organizatora (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teść).
 3. Uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu, gdy naruszy Regulamin, w szczególności:
  1) podejmie próbę oszustwa,
  2) do zgłoszenia wykorzysta konto/profil osoby trzeciej lub konto/profil fikcyjny
  3) narazi na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy,
  4) prześle zgłoszenie, które zawiera treści komercyjne i reklamowe lub wobec którego zachodzi realne podejrzenie naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich,
  5) prześle zgłoszenie, które zawiera treści naruszające prawo, prawa człowieka i zwierząt, dobre obyczaje, normy moralne, treści erotyczne, niecenzuralne, religijne, rasowe lub etniczne
  6) złamie Regulamin,
  7) złamie regulamin serwisu TikTok.
 4. Uczestnik wykluczony traci prawo do udziału w Konkursie.

§ 3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na nagraniu wideo, które będzie odpowiedzią na zadanie konkursowe, i opublikowaniu wideo na osobistym profilu Uczestnika w serwisie TikTok, a także dodaniu hasztagów do postu z wideo.
  a) Treść wideo ma zawierać odpowiedź na następujące pytanie: „Wyobraź sobie, że wchodzisz do studia i jesteś ON AIR. Co wtedy zrobisz? Zagrasz, zaśpiewasz, zarecytujesz, zarapujesz, zatańczysz? Nagraj to, co wymyśliłeś”. Uczestnik może zarówno nagrać wideo przedstawiające to, jak śpiewa własny utwór, recytuje własny tekst, zatańczy własny taniec, rapuje własny tekst, gra własną muzykę na dowolnym instrumencie muzycznym lub używa powyższych środków wyrazu jednocześnie. Uczestnik zobowiązany jest do użycia wyłącznie swoich własnych, nie obarczonych prawami osób trzecich utworów, kompozycji, tekstów, aranżacji tanecznych. Użycie wszystkich środków wyrazu jednocześnie (ruchowy, słowny, wizualny, dźwiękowy), zwiększa szansę na wygranie najwyższej nagrody.
  b) Długość wideo – od 15 do 30 sekund.
  c) Do postu z wideo należy dodać następujące hasztagi: #jestemONAIR #Audiostacja
 2. Konkurs trwa w terminie od dnia 10 sierpnia 2023 r., od chwili opublikowania postu wideo zapowiadającego konkurs, do dnia 31 sierpnia 2023, do godziny 23:59.
 3. Raz opublikowana odpowiedź na zadanie konkursowe nie może być edytowana.
 4. Komentarze pod postem nie biorą udziału w konkursie.
 5. Organizator posiada prawo do komentowania postów odnoszących się do Konkursu, zamieszczanych przez Uczestników na ich profilach oraz moderowania i usuwania komentarzy zamieszczanych pod postem konkursowym Organizatora w przypadku, gdy zawierają treści komercyjne, wulgarne lub wobec których zachodzi realne podejrzenie naruszenia prawa osób trzecich, dobrych obyczajów i norm moralnych.
 6. Nadzór nad właściwym przebiegiem Konkursu sprawowany jest przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”.
 7. Organizator wybierze pięć (5) najlepszych zgłoszeń. Przy wyborze zgłoszenia Komisja będzie kierować się swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę poniższe kryteria:
  a) Liczba użytych środków wyrazu (wizualna, dźwiękowa, słowna). Im więcej zostanie użytych środków wyrazu, tym Uczestnik będzie mieć większe szanse na nagrodę główną, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów;
  b) Trafność odpowiedzi na zadanie,
  c) Kreatywność w podejściu do tematu,
  d) Dowcip w warstwie tekstowej oraz wizualnej,
  e) Jakość techniczna: dbałość o wyraźny obraz wideo oraz dźwięk.
 8. Wybór zgłoszeń jest ostateczny i wiążący. Wybór nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych po terminie zakończenia Konkursu.
 9. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora na TikToku pod adresem https://www.tiktok.com/@audiostacjanatiktoku, na profilu Organizatora na Facebooku pod adresem www.facebook.com/Audiostacja oraz na stronie www.audiostacja.pl/konkurs-jestemonair.
 10. Jeżeli żadne ze zgłoszeń nie będzie spełniało wymogów konkursowych lub ich poziom według oceny jury będzie względnie niski, Zwycięzcy mogą nie zostać wyłonieni.

§ 4 Nagrody

 1. W Konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody:
  – Nagroda gówna: interfejs M-Audio AIR 192|14
  – Nagroda za zajęcie drugiego miejsca: zestaw nagraniowy M-Audio AIR 192|4 Vocal Studio
  – Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca: interfejs M-Audio AIR 192|8
  – Nagroda za zajęcie czwartego miejsca: interfejs M-Audio AIR 192|6
  – Nagroda za zajęcie piątego miejsca: interfejs M-Audio AIR 192|4
 2. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, gdy:
  – w zgłoszeniu wykryte zostaną próby fałszerstwa lub innego rodzaju nadużyć,
  – nastąpi naruszenie Regulaminu,
  – nie zostały spełnione warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. Zwycięzca zobowiązuje się do wysłania, na adres e-mail: marketing@audiostacja.pl w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu, swoich danych (imię, nazwisko, adres e-mail) niezbędnych do przekazania Zwycięzcy nagrody.
 4. W przypadku, gdy Zwycięzca nie dopełni formalności zawartych w ust. 3 powyżej , Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 5. W przypadku, gdy Zwycięzca zrezygnuje z nagrody, ma obowiązek powiadomić Organizatora o tym fakcie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: marketing@audiostacja.pl w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. W przypadku nieprzyznania nagrody Zwycięzcy z przyczyn wymienionych w ust. 2 powyżej lub utraty prawa do nagrody, Organizator może przyznać nagrodę Uczestnikowi z listy rezerwowej.
  Wówczas Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej poprzez prywatną wiadomość wysłaną w serwisie TikTok lub będzie poproszony o kontakt w komentarzu pod postem konkursowym. W razie braku takich Uczestników spełniających warunki uczestnictwa w Konkursie, Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania Nagrody.
 7. Nagroda nie posiada ekwiwalentu sprzętowego i nie może być przekazana na rzecz osób trzecich.
 8. Nie można żądać zamiany Nagrody na inną nagrodę ani na jej ekwiwalent pieniężny.
 9. Nagroda główna zostanie jednokrotnie wysłana zostanie za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Zwycięzcę adres, zgodnie z ust. 3 powyżej.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  – utrudnienia lub brak możliwości dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy,
  – niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, w szczególności osób za pośrednictwem, których następuje dostarczenie Nagrody.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Uczestnik poprzez zgłoszenie wideo do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonej pracy, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz że stworzone przez Uczestnika wideo nie narusza żadnych praw przysługujących osobom trzecich. W razie gdyby powyższe oświadczenia okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, w przypadku roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną winę i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym szkody. Niezależnie od powyższego Uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu, a w razie przyznania Nagrody zobowiązuje się do niezwłocznego jej zwrotu Organizatorowi.
 2. Zwycięzcy Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, udzielają Organizatorowi nieodwołalnej zgody na udostępnienie wideo na profilu Organizatora na TikToku pod adresem https://www.tiktok.com/@audiostacjanatiktoku, na profilu Organizatora na Facebooku pod adresem www.facebook.com/Audiostacja, a także na opublikowanie danych (imię, nazwisko, nazwa konta Zwycięzcy na TikToku) na stronie internetowej pod adresem: www.audiostacja.pl/konkurs-jestemonair
 3. Zwycięzca Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do wideo bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji, wraz z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili podpisania oświadczenia polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. w szczególności:
  – w zakresie rozpowszechniania wideo w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  – wykorzystanie dla celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji działalności Organizatora.

§ 6 Dane osobowe

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej zwanym „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000), Organizator informuje, że:
  1) administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Audiostacja P. Dygasiewicz P. Dolewka spółka jawna z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908312, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 113-25-29-123, REGON: 140021367, posiadająca adres e-mail do kontaktu: office@audiostacja.pl, zwany dalej: „Administratorem”.
  2) dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w prawnie usprawiedliwionym celu – na potrzeby:
  a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców tego Konkursu,
  b) doręczenia Nagród uprawnionym zwycięzcom,
  c) działań marketingowych i promocyjnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz promocji marki Audiostacja,
  d) w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród
  w Konkursie,
  3) podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania uprawnionym Uczestnikom Nagrody. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział
  w Konkursie,
  4) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przez czas niezbędny dla korzystania przez Organizatora z udzielonej przez Uczestnika licencji lub przeniesionych na Organizatora autorskich praw majątkowych, a także przez czas konieczny dla obrony przez Administratorów przed roszczeniami, tj. przez okres przedawnienia takich roszczeń; po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
  5) Administrator w celu prawidłowego doręczenia Nagrody może przekazać niezbędne dane osobowe Uczestnika, tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim,
  6) powierzone przez Uczestnika dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w zakresie w jakim: dążyć będzie do zaoferowania Uczestnikowi produktów i usług najpełniej odpowiadającym ich potrzebom i oczekiwaniom; efektem powyższych działań może być otrzymywanie przez Uczestnika kierowanych bezpośrednio do niego wiadomości tekstowych SMS i wiadomości e-mailowych oraz ofert sprofilowanych na podstawie przekazanych Administratorowi informacji,
  7) każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich:
  a) sprostowania,
  b) poprawiania,
  c) ograniczenia przetwarzania,
  d) przeniesienia,
  e) złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania,
  przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w pkt 1 powyżej. Administrator w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek,
  8) każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem,
  9) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  10) dane osobowe Uczestnika będą przekazywane przez Administratora do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej w celu ogłoszenia wyników Konkursu i/lub publikacji zwycięskich prac, tj. będą przekazywane przez Administratorów do serwisu Facebook i Instagram,
  11) poza przekazaniem, o którym mowa w pkt 10 dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem, zwanej dalej „Reklamacją”. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż do 14 dnia od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub emailem na adres: info@audiostacja.pl.
 3. Uchybienie terminowi lub formie o której mowa w ust. 1 spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania.
 4. Uczestnik, który zgłosił Reklamację, otrzyma odpowiedź na reklamację, zwaną „Decyzją Komisji”
  elektronicznie na podany przez Uczestnika adres, wskazany przez Uczestnika, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca dla Uczestnika co nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń przez Uczestnika na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej: www.audiostacja.pl/konkurs-jestemonair oraz w linku w poście konkursowym na profilu Organizatora na TikToku pod adresem https://www.tiktok.com/@audiostacjanatiktoku
 2. Treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, skrócenia, wydłużenia, zawieszenia lub odwołania Konkursu lub części Konkursu z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników poprzez opublikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej www.audiostacja.pl/konkurs.
 4. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia trwania Konkursu tj. od dnia 10 sierpnia 2023 r.
Made by OSOM