Przedłużamy gwarancję do 3 lat
Przedłużamy
gwarancję do trzech lat!

Gwarancja

BEZPŁATNIE przedłużamy gwarancje o 12 miesięcy dla wszystkich produktów z oferty Audiostacji, których standardowa gwarancja udzielona przez producenta nie przekracza 24 miesięcy. Gwarancję możesz przedłużyć dla produktów zakupionych od 01.01.2014 w sklepach partnerskich. Na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.

BEZPŁATNIE przedłuż gwarancję o dodatkowe 3 lata na monitory marki ADAM Audio na stronie producenta. Wejdź w szczegóły: https://www.adam-audio.com/en/warranty-terms/
Zarejestruj produkt i przedłuż gwarancję: https://www.adam-audio.com/en/my-adam/
Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o podanie swoich danych, nazwy sprzedawcy, u którego kupiłeś produkt), daty zakupu, numeru seryjnego i kopię dowodu zakupu.

Uwaga!

Gwarancja na produkty marki RØDE (z wyłączeniem RØDE HS1, RØDE PinMic, RØDE Lavalier) może zostać przedłużona do 10 lat po zarejestrowaniu się na stronie www.rodemic.com. Modele urządzeń RØDE HS1, RØDE PinMic oraz RØDE Lavalier mogą być objęte 5-letnią gwarancją z prawem do bezpłatnej wymiany na nowy egzemplarz [po rejestracji i wpłacie na konto producenta 99 AUD].

Formularz

 • Bezpłatnie przedłużamy gwarancje o 12 miesięcy na wszystkie produkty z oferty Audiostacja, zakupione w sklepach partnerskich: https://audiostacja.pl/sklepy.
 • Aby przedłużyć gwarancję, zarejestruj produkt wypełniając poniższy formularz.
 • Na podane przez Ciebie konto e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przedłużenia gwarancji.

Wypełnij formularz rejestracji gwarancji

Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Administratora: Audiostacja P.Dygasiewicz, P.Dolewka sp.j., ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki. Szczegółową informację odnośnie celów i zasad przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień znajdą Państwo TUTAJ.

Warunki gwarancji

Serwis i naprawy

Podstawą do złożenia zgłoszenia reklamacyjnego jest dowód zakupu lub jego czytelna kopia wraz z opisem problemu oraz danymi teleadresowymi. Reklamację można zgłosić osobiście w miejscu zakupu lub bezpośredni wysyłając produkt na adres serwisu:
AUDIOSTACJA sp. z o.o.
ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki
tel. 22 1225313

W przypadku wysyłki urządzenia bezpośrednio do siedziby serwisu, prosimy o zawarcie poniższych informacji:
– telefon kontaktowy oraz adres e-mail,
– adres zwrotny do wysyłki,
– dane do faktury (dot. napraw pogwarancyjnych)
Koszt przesyłki do serwisu pokrywa nadawca.

Warunki gwarancji:

Każdy produkt oferowany przez Audiostację objęty jest minimum 24-miesięczną gwarancją. W zależności od producenta sprzętu, może być ona odpowiednio dłuższa.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na podstawie procedur serwisowych producenta. Zapewniamy oryginalne części serwisowe.
Gwarancja obowiązuje sprzęt, który Klient nabył w sieci sklepów partnerskich Audiostacji, dostępnych na stronie: https://audiostacja.pl/sklepy. W celu realizacji ewentualnej naprawy gwarancyjnej, Klient może dostarczyć sprzęt bezpośrednio do serwisu lub do sklepu, w którym zakupił sprzęt. Audiostacja zapewnia program ochrony gwarancyjnej. Gwarancja dystrybutora nie zastępuje odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 1. Okres gwarancji zależny jest od producenta sprzętu i wynosi standardowo 24 miesiące. W przypadku niektórych produktów marki RODE gwarancja wynosi do 10 lat. Audiostacja oferuje dodatkowy rok standardowej gwarancji na produkty. Dodatkowa gwarancja jest możliwa po wypełnieniu na stronie formularza rejestracji gwarancji. Okres na rejestrację produktu wynosi cztery tygodnie od daty zakupu.
 2. Gwarancja nie obejmuje:
  • urządzeń z nieczytelnym lub usuniętym numerem seryjnym,
  • skutków naturalnego zużycia sprzętu, przepalonych bezpieczników oraz cewek w głośnikach wysokotonowych,
  • czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (czyszczenie, wymiana materiałów eksploatacyjnych, instalacja, programowanie) – w innym przypadku naliczana jest opłata za usługę.
  • zużycia się suwaków, przycisków, potencjometrów,
  • uszkodzeń przetworników elektroakustycznych w mikrofonach oraz słuchawkach w przypadku wykrycia zabrudzeń i osadów spowodowanych brakiem lub zużyciem się gąbki zabezpieczającej przetwornik, lamp we wzmacniaczach audio i mikrofonach,
  • wad i uszkodzeń, których użytkownik był świadomy w momencie zakupu.
 3. Gwarancja wygasa w przypadku wykrycia:
  • mechanicznych uszkodzeń sprzętu i usterek z nich wynikających, a w szczególności uszkodzeń mechanicznych przewodów i wtyków słuchawek,
  • zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych, jeżeli zostały one umieszczone na urządzeniu,
  • zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu,
  • szkód lub uszkodzeń powstałych w wyniku:
  a) wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub z instrukcją obsługi,
  b) niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,
  c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
  d) klęsk żywiołowych, w tym zaburzeń napięcia zasilania.
 4. Wady lub uszkodzenia sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie najszybciej jak to będzie możliwe (kwestia dostępności części). Każdy klient będzie poinformowany w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego o statusie reklamacji. W razie konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy ustalany będzie przez zainteresowane strony indywidualnie.
 5. Sprzęt podlegający naprawie należy dostarczyć na własny koszt do punktu serwisowego lub sklepu wraz z dowodem zakupu urządzenia, pełnymi namiarami teleadresowymi oraz dokładnym opisem problemu.
 6. Gwarant zastrzega sobie wydłużenie okresu naprawy lub prawo odesłania sprzętu bez naprawy na koszt klienta w przypadku braku kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 5.
 7. Adres serwisu: 05-092 Łomianki, ul. Kolejowa 93/95. Serwis czynny jest w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku. Tel. kontaktowy: 22 122 53 13, e-mail: serwis@audiostacja.pl
 8. Zaleca się dostarczanie sprzętu w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z punktu serwisowego, ponosi Kupujący.
 9. Wszelkie rozbieżności w numerach seryjnych lub w innych danych sprzętu oraz ślady napraw wykonywanych przez osoby nieuprawnione są wystarczającą podstawą do odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji. Na czas ewentualnego uzupełnienia przez klienta wymogów formalnych, bieg terminu dla Gwaranta do dokonania naprawy reklamowanego sprzętu ulega zawieszeniu.
 10. Urządzenia nieposiadające plomb, noszące ślady uszkodzeń w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych, mogą utracić ochronę gwarancyjną.
 11. O istotności naprawy gwarancyjnej rozstrzyga serwis.
 12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia dostarczenia sprzętu do naprawy, do daty wyznaczonego terminu jego odbioru z punktu serwisowego.
 13. Wszelkie wadliwe urządzenia lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością Audiostacji.
 14. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują roszczeń związanych z utratą zysków w wyniku awarii urządzenia.
 15. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski. Klient w chwili zakupu urządzenia jednocześnie akceptuje niniejsze warunki gwarancji.
 16. Gwarant nie odpowiada za dane pozostawione na nośnikach w sprzęcie dostarczonym do serwisu.
 17. Niezależnie od daty zakupu, gwarancja na sprzęt wygasa w momencie gdy dany model sprzętu przestaje być produkowany, to znaczy producent wycofał model z oferty oraz nie posiada już części potrzebnych do naprawy.
 18. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi. Powyższe warunki gwarancji nie kolidują z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Made by OSOM