REGULAMIN KONKURSU „Wygraj combo Laney LA15C”

 1. Organizatorem konkursu jest firma Audiostacja z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 93/95, NIP: 1132529123.
 2. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Konkurs trwa w terminie od 01.12.2017 do 8.01.2018.
 4. Konkurs odbywa się przy użyciu strony www.audiostacja.pl oraz fanpage’a www.facebook.com/LaneyPolska.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego treści.
 6. Konkurs polega na wyborze prawidłowych odpowiedzi na dwa pierwsze pytania oraz na zgłoszeniu odpowiedzi na trzecie pytanie otwarte.
 7. Zgłoszenia konkursowego dokonuje się wypełniając formularz z pytaniami oraz danymi Uczestnika na stronie: www.audiostacja.pl/konkurs-laney lub wysyłając odpowiedzi poprzez profil społecznościowy www.facebook.com/LaneyPolska.
 8. Uczestnikiem Konkursu jest ten, kto spełni łącznie warunki: jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP, poda dane osobowe i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celu wykonania przez organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu.
 9. Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu, gdy treść odpowiedzi na pytanie trzecie:
  – narusza prawa autorskie osób trzecich (lub wzbudza takie podejrzenie),
  – narusza prawo, dobre obyczaje i normy moralne.
 10. Zwycięzcą zostanie ten, który wybierze prawidłowe odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 2 oraz poda najbardziej kreatywne uzasadnienie odpowiedzi na pytanie nr 3. Kreatywne uzasadnienie musi odznaczać się silną i pozytywną perswazją, które może być zaprezentowane w formie pisemnej, dźwiękowej (plik dźwiękowy), wizualnej (np. zdjęcie) lub w formie wideo.
 11. Zwycięzca zostanie wybrany w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu.
 12. Informacja o zwycięzcy zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym www.facebook.com/LaneyPolska.
 13. Nagrodą jest combo akustyczne LA15C marki Laney.
 14. Laureat przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili podpisania oświadczenia polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Organizator.
 15. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 7 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanych „Danymi” jest Organizator.
 16. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, skrócenia, wydłużenia, zawieszenia lub odwołania Konkursu lub części Konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników poprzez opublikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej Organizatora.
 18. Regulamin obowiązuje od 1.12.2017.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Made by OSOM